Til innholdet

Meny

Forventninger i Drammen

Forventningsindikatoren i Drammen er på 27, over snittet på 23 for Sørøst-Norge som helhet. Undersøkelsen viser at bedriftene i Drammen har store forventninger om økt omsetning, lønnsomhet og antall årsverk det neste året. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Drammen.

Kantar intervjuet i januar omtrent 1000 bedrifter, hvorav 100 i Drammen, om deres forventninger til de neste 12 månedene. Skalaen på forventningsindikatoren (som viser prosentandel positive svar minus andelen negative) går fra -100 til 100, hvor 0 er nøytral. 

 

Fremtidsoptimisme – men hvordan spiller Ukraina inn? 

Forventningsindikatoren i Drammen er på 27, Drammens-bedriftene er med andre ord optimistiske til fremtiden. Særlig har de tro på økt omsetning (44) og økt antall årsverk (28) de neste 12 månedene. Næringslivet i Drammen er vesentlig mer optimistiske enn ellers i Sørøst-Norge på disse områdene. Når det gjelder investeringer, er Drammen mindre optimistiske enn Sørøst-Norge. Drammen forventer at investeringer blir som tidligere, verken lavere eller høyere det neste året.  

Generelt scorer Drammen høyere enn både Tønsberg og Hovedstadsregionen (resultater fra SpareBank 1 Østlandets (SB1Ø) forventningsundersøkelse gjennomført i november 2021) på alle forventningsindikatorene, med unntak av investeringer og etterspørsel. Tønsberg og Hovedstadsregionen tror på vesentlig mer investeringer enn bedriftene i Drammen.  

For regionen som helhet er forventningene størst innen reiseliv. Dette gjenspeiler seg i Drammen med en forventningsindikator på 48 for reiselivet. Industrien følger tett bak med en forventningsindikator på 40. Optimismen er størst blant de største bedriftene. Bedrifter med 1-3 ansatte har forventningsindikator på 19, bedrifter med over 50 ansatte har forventningsindikator på 31. 

Under presentasjonen av resultatene 15.3 ble det diskusjon rundt effekten av Ukraina-krigen: ville resultatene vært annerledes hvis intervjuene med Drammens-bedriftene hadde vært gjennomført nå, og ikke i januar? Konjunktur Sørøsts undersøkelse ble gjennomført akkurat da samfunnet stengte ned på grunn av omikron, men resultatene avviker lite fra SB1Øs undersøkelse i november (da samfunnet var langt unna nedstenging). Det kan tyde på at tallene er nokså robuste. Forventningsundersøkelser gjort av våre søsterbanker viste store avvik helt i starten av finanskrisen og korona-utbruddet, men resultatene normaliserte seg raskt etterpå. Samtidig har Ukraina-krigen ført til en betydelig økning i prisene på drivstoff, mat, råvarer og strøm, og effekten kan også ses i rentemarkedene. Dette kan åpenbart påvirke bedrifters forventninger i negativ retning, kanskje spesielt knyttet til lønnsomhet (på grunn av økte kostnader) og investeringer (på grunn av økt usikkerhet).  

 

Bærekraftig omstilling: etterspørsel fra kunder både en driver og et hinder 

53% av bedriftene i Drammen ser på bærekraft som en mulighet, omtrent på nivå med bedrifter i Sørøst-Norge som helhet. 9% av bedriftene ser på bærekraft som en risiko, litt høyere enn totalen for Sørøst-Norge, hvor kun 6% ser på bærekraft som en risiko. Det betyr ikke nødvendigvis at risikoen knyttet til bærekraft er høyere i Drammen; det kan hende at økt bevissthet om risiko innebærer at bedriftene har mer kunnskap på området. 

Etterspørsel fra kunder og krav fra myndigheter er de to største driverne for bærekraftig omstilling ifølge Drammensbedriftene.

Drm

Etterspørsel fra kunder trekkes samtidig frem som det nest største hinderet for bærekraftig omstilling. Dette havner mye lengre ned på listen hos bedrifter ellers i Sørøst-Norge. Det største hinderet ifølge bedriftene i Drammen er likevel tilgang på tilskudd eller annen finansiering. 1 av 4 bedrifter har svart «vet ikke» når det kommer til driver og hinder for omstilling.  

 

Kommunen som nærings-tilrettelegger 

32% av Drammensbedriftene er fornøyde med måten kommunen legger til rette for næringsvirksomhet på. Dette er midt på treet blant stedene som er med i undersøkelsen. 17% av bedriftene i Drammen er misfornøyd med kommunen, lavere enn Nedre Buskerud (19%) og Sørøst-Norge som region (21%).  

 

Tiden etter korona: færre fysiske møter og lavere behov for lokaler 

Vi spurte også bedriftene i Drammen om de ser for seg endringer i atferd i 2023 sammenliknet med tiden før korona. De tror det vil bli lavere behov for lokaler og færre fysiske møter (29% tror det blir færre eksterne møter og 18% tror det blir færre konferanser med overnatting). Under presentasjonen av resultatene fra forventningsundersøkelsen kjente ikke deltakerne på i salen seg igjen i redusert behov for lokaler; flere mente det er høy etterspørsel etter lokaler i Drammen. Én mulig forklaring kan være at etterspørselen i Drammen kommer fra større selskaper. Som vi har sett er disse de største fremtidsoptimistene, men det vil ikke forventningsundersøkelsen nødvendigvis fange opp. Hvis en stor bedrift med behov for store lokaler har sagt de ser økt behov for lokaler vil denne bedriften telle som 1 av 100 besvarelser for Drammen, det samme vil den lille tomannsbedriften som svarer at den ikke trenger lokaler.  

En vesentlig andel av Drammensbedriftene (39%) ser for seg økt netthandel (ingen mener netthandelen vil gå ned), men samtidig mener 17% at flere vil handle lokalt. Riktignok finnes det enkelte lokale netthandelsaktører, men svarene er likevel paradoksale – det er ikke gitt at netthandel og lokal handel kan vokse samtidig. 

 

Les hele forventningsundersøkelsen for Drammen:

Forventningsundersøkelse Drammen