Til innholdet

Meny

Forventninger i Grenland

Forventningsindikatoren i Porsgrunn er på 28, over Skien på 24. Grenland ligger over snittet på 23 for Sørøst-Norge som helhet. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Skien og Porsgrunn.

Kantar intervjuet i januar omtrent 1000 bedrifter om deres forventninger til de neste 12 månedene, hvorav 100 i Porsgrunn og 100 i Skien. Skalaen på forventningsindikatoren går fra -100 til 100, hvor 0 er nøytral.

Fremtidsoptimisme – Porsgrunn mest optimistiske av alle

Forventningsindikatoren i Porsgrunn er på 28 og i Skien på 24, Grenland-bedriftene er med andre ord optimistiske til fremtiden. Porsgrunn er mest optimistiske til fremtiden av alle 11 stedene med i undersøkelsen. Bedriftene i Porsgrunn har størst forventninger på alle punktene (årsverk, omsetning, lønnsomhet, investeringer og etterspørsel), men skiller seg mest ut på høye forventninger om økt antall årsverk og lønnsomhet. Bedriftene i Skien scorer også høyt på alle punkter utenom lønnsomhet, der har de lavere optimisme. 

Skien og Porsgrunn mer optimistiske enn Tønsberg på alle punkter. Drammen har høyest forventning om økt antall årsverk og omsetning men Porsgrunn og Skien er like bak.

For regionen som helhet er forventningene størst innen reiseliv (40). Dette gjenspeiler seg i Grenland. Reiselivet i Skien har høye forventninger innen reiseliv (56). Vil Ukraina-krigen ha noe effekt på reiselivet? Under presentasjonen 29. mars ble det diskutert at Skien (og Porsgrunn) sin høye score kan fremdeles være riktig etter Ukraina-krigen fordi det kan føre til reising lokalt. 

Varehandel stikker seg ut i Porsgrunn med høye forventninger, Industri i Skien.

Microsoftteams Image (1) (1)

Viser dette en forskjell i næringsstruktur kontra lokalbehov? Skien har mest varehandel, Porsgrunn mest industri. Skien er mest optimistiske innen industri, Porsgrunn er mest optimistiske innen varehandel, etter reiseliv. 

Optimismen er størst blant de største bedriftene. Bedrifter med 1-3 ansatte har forventningsindikator på 19, bedrifter med over 50 ansatte har forventningsindikator på 31. 

 

Bærekraftig omstilling: Konkurranse på markedet både en driver og et hinder i Grenland

65% av bedriftene i Porsgrunn ser på bærekraft som en mulighet, 61% i Skien. Dette er omtrent på nivå med bedrifter i Sørøst-Norge som helhet. Etterspørsel fra kunder og krav fra myndigheter er de to største driverne for bærekraftig omstilling ifølge Grenlandsbedriftene. Tilgang til tilskudd eller annen finansiering er det største hinderet. Bedriftene i Skien og Porsgrunn ser ulikt på "konkurranse på markedet", hvor Skien ser på det som en driver ser Porsgrunn på det som et hinder. 

 

Kommunen som nærings-tilrettelegger 

Over 1/3 av bedriftene i Skien er fornøyde med måten kommunen legger til rette for næringsvirksomhet på. Kun 28% av bedriftene i Porsgrunn er fornøyd, dette er lavest i Telemark. Nærmere 1 av 4 bedrifter i Porsgrunn er misfornøyde med kommunen. Diskusjonen under presentasjonen preges av at Skien kan oppfattes som en mer "serviceinnstilt" kommune hvor næringslivet føler seg prioritert. Porsgrunn, og Skien, ser mot Sandefjord og hvordan de kan la seg inspirere av deres synlighet mot næringslivet. 

 

Tiden etter korona: Skien mer behov for lokaler, Porsgrunn mindre. 

Vi spurte også bedriftene i Grenland om de ser for seg endringer i atferd i 2023 sammenliknet med tiden før korona. De tror det vil bli færre fysiske møter og konferanser med overnatting (28% tror det blir færre eksterne møter og 18% tror det blir færre konferanser med overnatting). Under presentasjonen av resultatene fra forventningsundersøkelsen kjente ikke deltakerne i salen seg igjen i dette. Representanter fra reiselivet fortalte om stor etterspørsel etter hotellovernattinger og booking av konferanser. 

Porsgrunn tror det vil bli redusert behov for lokaler, Skien tror det blir økt behov.

Landmannstorget Drone. Foto Skien Kommune

Porsgrunn tror det vil bli redusert behov for lokaler, dette kjente heller ikke salen seg igjen i; flere mente det er høy etterspørsel etter lokaler i Porsgrunn. Én mulig forklaring kan være at etterspørselen etter lokaler i Porsgrunn kommer fra større selskaper. Som vi har sett er disse de største fremtidsoptimistene, men det vil ikke forventningsundersøkelsen nødvendigvis fange opp. Hvis en stor bedrift med behov for store lokaler har sagt de ser økt behov for lokaler vil denne bedriften telle som 1 av 100 besvarelser for Porsgrunn, det samme vil den lille tomannsbedriften som svarer at den ikke trenger lokaler.  

En vesentlig andel av Grenlandsbedriftene (36%) ser for seg økt netthandel, men samtidig mener 21% at flere vil handle lokalt. Riktignok finnes det enkelte lokale netthandelsaktører, men svarene er likevel paradoksale – det er ikke gitt at netthandel og lokal handel kan vokse samtidig. 

Se resultatene for Grenland (Skien og Porsgrunn):

Forventningsundersøkelse Grenland (Skien og Porsgrunn)