Til innholdet

Meny

Forventninger i Sandefjord

Forventningsindikatoren i Sandefjord er på 25, over snittet på 23 for Sørøst-Norge som helhet. Undersøkelsen viser at bedriftene i Sandefjord har store forventninger om økt omsetning, lønnsomhet og antall årsverk det neste året. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Sandefjord.

Kantar intervjuet i januar omtrent 1000 bedrifter, hvorav 100 i Sandefjord, om deres forventninger til de neste 12 månedene. Skalaen på forventningsindikatoren (som viser prosentandel positive svar minus andelen negative) går fra -100 til 100, hvor 0 er nøytral. 

Fremtidsoptimismen størst i industribransjen

Forventningsindikatoren i Sandefjord er på 25, Sandefjordsbedriftene er med andre ord optimistiske til fremtiden. Særlig har de tro på økt omsetning (34), investeringer (8) og økt antall årsverk (23) de neste 12 månedene. Næringslivet i Sandefjord er mer optimistiske enn ellers i Sørøst-Norge på disse områdene. Når det gjelder etterspørsel, er Sandefjord (35) mindre optimistiske enn Sørøst-Norge (38).

Generelt scorer Sandefjord høyere enn Tønsberg på alle forventningsindikatorene, med unntak av etterspørsel. Sandefjord er dog mindre optimistiske enn Drammen på alle punkter utenom investeringer.  

For regionen som helhet er forventningene størst innen industrien. Dette skiller seg sterkt ut fra resten av Sørøst-Norge hvor reiselivet har størst forventninger. Reiselivet følger tett bak med en forventningsindikator på 29. Optimismen er størst blant de største bedriftene. Bedrifter med 1-3 ansatte har forventningsindikator på 19, bedrifter med over 50 ansatte har forventningsindikator på 31. 

Under lanseringen av forventningsundersøkelsen i Sandefjord 7. april 2022 fokuserte diskusjonen på to hovedtemaer: 

  • Hvorfor er reiselivet i Sandefjord mindre positivt innstilt til fremtiden enn reiselivet ellers i Sørøst-Norge?

Én mulig grunn til mindre optimisme i reiselivsnæringen i Sandefjord er at når byens fly- og båtforbindelser til utlandet nå åpner etter korona-nedstengningene, kan det redusere omsetningen i den lokalt rettede delen av reiselivsnæringen (f eks restauranter og campingplasser).

  • Hvorfor er Sandefjord-industrien så ekstraordinært positiv til det neste året?

Når det gjelder optimismen i industrien, er den synlig også ellers i Sørøst-Norge, spesielt når det gjelder effekten av bærekraft på årsverk, lønnsomhet, omsetning og etterspørsel de neste fem årene. Det som i tillegg er unikt for Sandefjord, er at industrien er lokalisert i en kommune som scorer eksepsjonelt godt på støtte til næringsliv. Dessuten har Sandefjord en bredere næringsstruktur og antagelig også et sterkere internt nettverk i næringslivet enn andre steder i undersøkelsen.

Bærekraftig omstilling: etterspørsel fra kunder både en driver og et hinder 

55% av bedriftene i Sandefjord ser på bærekraft som en mulighet, omtrent på nivå med bedrifter i Sørøst-Norge som helhet. 3% av bedriftene ser på bærekraft som en risiko, litt lavere enn totalen for Sørøst-Norge, hvor kun 6% ser på bærekraft som en risiko.

Største driveren for omstilling er krav fra myndigheter, dette er også nest største hinder. Det største hinderet ifølge bedriftene i Sandefjord er likevel tilgang på tilskudd eller annen finansiering. 

Sandefjord kommune best i klassen som nærings-tilrettelegger 

54% av Sandefjordsbedriftene er fornøyde med måten kommunen legger til rette for næringsvirksomhet på, hvorav 1 av 5 bedrifter er svært fornøyde.

Sandefjord

Dette er toppen blant stedene i undersøkelsen, og 15% mer enn andreplassen. 9% av bedriftene i Sandefjord er misfornøyd med kommunen, lavest andel blant stedene. 

De fremmøtte under lanseringen i Sandefjord kjente seg igjen i beskrivelsen av kommunen som næringsvennlig, med løsningsorienterte saksbehandlere og kort saksbehandlingstid. Det ble også poengtert at Sandefjord ikke har statlige arbeidsplasser (slik for eksempel naboen Tønsberg har), og derfor kanskje har lagt mer vekt på å stimulere privat næringsliv.

Tiden etter korona: færre fysiske møter men mer konferanser med overnatting

Vi spurte også bedriftene i Sandefjord om de ser for seg endringer i atferd i 2023 sammenliknet med tiden før korona. De tror det vil bli lavere behov for lokaler og færre fysiske møter. 24% tror det blir færre eksterne møter, men Sandefjordsbedriftene tror det blir mer konferanser med overnatting i tiden fremover. 

En vesentlig andel av Sandefjordsbedriftene (35%) ser for seg økt netthandel (ingen mener netthandelen vil gå ned), men samtidig mener 16% at flere vil handle lokalt. Riktignok finnes det enkelte lokale netthandelsaktører, men svarene er likevel paradoksale – det er ikke gitt at netthandel og lokal handel kan vokse samtidig. 

Kjøp Med Kort På Iphone

Les hele forventningsundersøkelsen fra Sandefjord: 

Forventningsundersøkelse Sandefjord